University of Wisconsin Oshkosh
Fond du Lac Campus
400 University Dr
Fond du Lac, WI 54935
(920) 929-1100